Dział: Wiedza praktyczna

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Obraz kliniczny, diagnostyka i postępowanie w nowotworach podścieliskowych przewodu pokarmowego (GISTs)

Nowotwory podścieliskowe przewodu pokarmowego (ang. Gastrointestinal Stromal Tumors – GISTs) to rzadkie, zwykle bezobjawowe i często przypadkowo diagnozowane guzy, które rozpoznaje się na podstawie badań obrazowych, endoskopii i endosonografii (EUS). Analiza pobranych bioptatów pod kątem obecności częstej mutacji receptora kinazy tyrozynowej daje możliwość zastosowania ukierunkowanej terapii systemowej jego inhibitorami. W ostatnich latach nastąpił istotny rozwój metod leczenia, co pozwala na indywidualizację podejścia do pacjenta oraz poprawę rokowania w zaawansowanych postaciach choroby.

Czytaj więcej

Znaczenie dolnego zwieracza przełyku w patologii GERD

Połączenie żołądkowo-przełykowe jest wyspecjalizowanym obszarem składającym się z dolnego zwieracza przełyku (lower esophageal sphincter – LES) i sąsiadujących z nim struktur anatomicznych żołądka i odnóg przepony. Wszystkie te struktury działają w skoordynowany sposób, umożliwiając sprawne przedostanie się pokarmu do żołądka, zapobiegając jednocześnie cofaniu się jego treści do przełyku. Ta sama strefa umożliwia również wsteczny przepływ powietrza i treści żołądkowej do przełyku podczas odbijania i wymiotów. Precyzyjna czynność LES bywa zaburzona przez obniżenie ciśnienia, obecność przepukliny rozworu przełykowego czy przemijające relaksacje dolnego zwieracza przełyku (transient lower esophageal spincter relaxation – tLESR), które mogą predysponować do choroby refluksowej przełyku (gastroesophageal reflux disease – GERD). Prawidłową czynność struktur górnego odcinka przewodu pokarmowego regulują leki prokinetyczne, m.in. bezpieczny lek nowej generacji – itopryd, a terapia łączona inhibitorem pompy protonowej (IPP) i prokinetykiem stanowi leczenie przyczynowe GERD.

Czytaj więcej

Celowana probiotykoterapia we wsparciu poszczególnych postaci IBS

Zgodnie z aktualnymi IV Kryteriami Rzymskimi IBS jest czynnościową chorobą przewodu pokarmowego, a jej rozpoznanie opiera się na występowaniu nawracającego bólu brzucha. Chociaż patofizjologia IBS nie jest do końca poznana, uważa się, że wynika ona z interakcji pomiędzy predyspozycją genetyczną, uwarunkowaniami psychologicznymi oraz infekcjami żołądkowo-jelitowymi. Pierwszym krokiem w terapii IBS jest modyfikacja stylu życia rozumiana jako zmiana sposobu żywienia, ale też zadbanie o aktywność fizyczną i techniki relaksacyjne. W terapii farmakologicznej najczęściej stosuje się leki przeczyszczające, przeciwbiegunkowe oraz przeciwskurczowe. Ze względu na zaburzenia w składzie bakterii probiotycznych i patogennych w obrębie jelit zastosowanie w łagodzeniu symptomów chorobowych znajduje probiotykoterapia. Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Gastroenterologicznej z 2023 r. stosowanie konkretnych szczepów probiotycznych jest efektywne w przebiegu zespołu jelita nadwrażliwego. Na uwagę zasługuje zastosowanie dobrze przebadanych zestawów probiotycznych, takich jak Formuła De Simone.

Czytaj więcej

Kompleksowe podejście etiopatogenetyczno-terapeutyczne w nieswoistych chorobach zapalnych jelit

Nieswoiste choroby zapalne jelit (NChZJ), w tym wrzodziejące zapalenie jelita grubego i choroba Leśniowskiego-Crohna, charakteryzują się przewlekłym przebiegiem, często prowadzą do hospitalizacji, niekiedy wymagają operacji. NChZJ przebiegają w różnego typu rzutach (zaostrzenie lub remisja) niezależnie od stosowania określonego postępowania farmakologicznego uzupełnianego leczeniem dietetycznym, które ma łagodzić uwalnianie czynników prozapalnych, a zwiększać uwalnianie czynników antyzapalnych. Dlatego tak ważne jest leczenie kompleksowe z uwzględnieniem indywidualnie dobranego leczenia uzupełniającego (np. leki osłonowe typu kwas krzemowy koloidalny) oraz żywieniowego.

Czytaj więcej

Rola mebeweryny w leczeniu zespołu jelita nadwrażliwego

Zespołem jelita nadwrażliwego (IBS) określamy zaburzenia interakcji jelitowo-mózgowych prowadzące do szeregu objawów ze strony przewodu pokarmowego. Ze względu na niepoznaną i prawdopodobnie wieloczynnikową etiopatogenezę nie dysponujemy skutecznym leczeniem przyczynowym. Terapia IBS polega na postępowaniu niefarmakologicznym (m.in. umiarkowany wysiłek fizyczny, redukcja masy ciała, modyfikacje dietetyczne) oraz podawaniu określonych leków ukierunkowanych na dominujące objawy choroby. Aktualne wytyczne zalecają stosowanie leków rozkurczowych jako terapii z wyboru u pacjentów z IBS z dominującymi dolegliwościami bólowymi. Dostępne dane literaturowe wskazują na korzystny wpływ mebeweryny na zmniejszenie wielu objawów IBS, takich jak bóle i wzdęcia brzucha, nieprawidłowa perystaltyka, biegunki/zaparcia czy nieprawidłowe uformowanie stolca. Mebeweryna poprawia także jakość życia u tych pacjentów, a co istotne, charakteryzuje się wysokim profilem bezpieczeństwa, stanowiąc obiecującą alternatywę dla innych leków rozkurczowych zarejestrowanych w terapii IBS.

Czytaj więcej

Saccharomyces boulardii w profilaktyce biegunki

Przystosowanie Saccharomyces boulardii do warunków panujących w przewodzie pokarmowym człowieka uczyniło go cennym kandydatem do dalszych badań nad jego przydatnością jako probiotyku. Wielokierunkowy mechanizm działania obejmujący hamowanie wzrostu patogennych bakterii, przeciwdziałanie toksynom bakteryjnym, poprawę szczelności jelit oraz regulację odpowiedzi immunologicznej gospodarza tłumaczy skuteczność Saccharomyces boulardii w wielu wskazaniach. Została ona potwierdzona w licznych randomizowanych badaniach kontrolnych i metaanalizach w odniesieniu do profilaktyki biegunki związanej z antybiotykoterapią, w zapobieganiu nawrotom zakażenia Clostridioides difficile, w leczeniu ostrej biegunki infekcyjnej, w profilaktyce biegunki podróżnych oraz profilaktyce biegunki związanej z żywieniem dojelitowym. Niniejsze opracowanie przytacza doniesienia naukowe ostatnich dekad dotyczące mechanizmu działania i skuteczności Saccharomyces boulardii w praktyce klinicznej.

Czytaj więcej

Skuteczność wykorzystania szczepów probiotycznych w remisji chorób zapalnych jelit

Nieswoiste choroby zapalne jelit (ang. Inflammatory bowel diseases – IBD), obejmujące chorobę Leśniowskiego-Crohna (ang. Crohn’s disease – CD) i wrzodziejące zapalenie jelita grubego (ang. ulcerative colitis – UC), to przewlekłe, nawracające choroby jelit o nieznanej, najprawdopodobniej wieloczynnikowej etiologii. Hipoteza o złożonych przyczynach choroby implikuje interakcje między genetyką, czynnikami środowiskowymi i układem odpornościowym gospodarza, w tym mikrobiomu jelita, które prowadzą do dysfunkcyjnych odpowiedzi immunologicznych powodujących przewlekłe zapalenie. Ostatnio, ze względu na postęp w technologii sekwencjonowania nowej generacji, zidentyfikowano zmieniony skład i funkcję mikrobioty jelitowej w IBD. Ta obserwacja skłoniła do badań klinicznych i eksperymentalnych, które wskazują na kluczową rolę dysbiozy w patogenezie IBD, a tym samym potencjalne zastosowanie szczepów probiotycznych w leczeniu UC i CD.

Czytaj więcej

Dyspepsja czynnościowa – najczęstsze problemy w diagnostyce i leczeniu

Zgodnie z IV Kryteriami Rzymskimi dyspepsja czynnościowa charakteryzuje się występowaniem przewlekłych i/lub nawracających dolegliwości w postaci uciążliwego uczucia pełności poposiłkowej, wczesnej sytości, bólu i pieczenia w nadbrzuszu bez uchwytnej przyczyny na podstawie rutynowej oceny klinicznej. Ze względu na wysoką częstość występowania dyspepsji czynnościowej, chroniczny i uporczywy charakter jej objawów, brak uchwytnych markerów diagnostycznych oraz ograniczoną skuteczność dostępnych metod leczenia zaburzenie to może sprawiać trudności w praktyce klinicznej. Podstawą właściwego ukierunkowania postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w dyspepsji czynnościowej jest kompleksowa i indywidualna ocena stanu pacjenta oparta na szczegółowym badaniu podmiotowym z uwzględnieniem aspektów dietetycznych i psychologicznych oraz badaniu fizykalnym. Problemy diagnostyczne mogą wiązać się z niewłaściwym różnicowaniem objawów oraz z nieodpowiednią kwalifikacją chorych do badań diagnostycznych lub nietrafną interpretacją ich wyników.

Czytaj więcej

Celiakia – choroba o wielu obliczach

Celiakia (inaczej glutenozależna choroba trzewna, CeD) to systemowa choroba o podłożu immunologicznym związana z aktywacją limfocytów T spowodowaną trwałą nietolerancją glutenu, występująca u osób z predyspozycją genetyczną. CeD jest jedną z najczęstszych nietolerancji pokarmowych [1–3], dotykającą ok. 1% zachodniej populacji. Występuje w krajach z tradycją spożywania zbóż zawierających gluten [1–3]. Obraz kliniczny celiakii może być bardzo zróżnicowany, obejmujący zarówno objawy ze strony przewodu pokarmowego, jak i objawy pozajelitowe [1–4]. Klasyczne objawy obejmują biegunkę, niedobór masy ciała (w tym zaburzenia wzrastania u dzieci), objawy zespołu upośledzonego wchłaniania. U osób dorosłych celiakia częściej manifestuje się objawami pozajelitowymi, nawet bez objawów brzusznych. W badaniu kohortowym Jeriho i wsp. wykazali występowanie objawów pozajelitowych u 62% dorosłych chorych [5].

Czytaj więcej

Rola mikrobioty jelitowej w regulacji apetytu

Odczuwanie głodu i sytości jest kluczowym regulatorem zapewniającym homeostazę energetyczną organizmu. Aby regulować ilość spożywanego pokarmu, mózg musi zintegrować sygnały fizjologiczne i wskazówki hedonistyczne. Podwzgórze, a dokładniej jądro łukowate, odgrywa istotną rolę w modulowaniu odczuwania apetytu w odpowiedzi na aktualny stan energetyczny ustroju przez sygnały obwodowe i ścieżki neuronalne, które generowane są przez oś jelito–mózg. W procesie tym szczególną rolę odgrywają komórki enteroendokrynne, które produkują i uwalniają cząsteczki sygnalizacyjne, regulujące motorykę przewodu pokarmowego, jako odpowiedź na obecne w przewodzie pokarmowym składniki odżywcze oraz mikrobiotę i/lub wytwarzane przez nią metabolity. Co więcej, sama mikrobiota może przyczynić się do zmiany apetytu gospodarza, a tym samym do szybszego odczuwania głodu lub sytości. Na szczególną uwagę zasługuje probiotyk nowej generacji – Hafnia alvei, który należy do wyselekcjonowanej grupy bakterii zdolnych do produkcji kazeinolitycznej proteazy B (ang. caseinolytic peptidase B protein, ClpB), która działa jako mimetyk hormonu α-melanotropowy, kluczowego anoreksogennego peptydu zaangażowanego w regulację apetytu.

Czytaj więcej

Symptomatologia czynnościowych chorób przewodu pokarmowego – wskazania do leczenia wspomagającego, cz. 2

W skład czynnościowych zaburzeń przewodu pokarmowego (CZPP) wchodzi wiele dolegliwości. Ich odrębność i zróżnicowane współwystępowanie objawów kwalifikują je do oddzielnych chorób. Nie są one spowodowane żadnymi organicznymi lub metabolicznymi uszkodzeniami przewodu pokarmowego. Najczęstszą dolegliwością w tej grupie chorób jest czynnościowy (synonimy: autonomiczny, trzewny, skurczowy) ból brzucha, będący podstawowym objawem CZPP, w tym zespołu jelita nadwrażliwego (ZJN). Czynnościowy ból brzucha (ang. FACP; Functional Abdominal Cramping Pain) nie jest związany z przyczynami organicznymi (jest „czynnościowy”) i nie spełnia w 100% Kryteriów Rzymskich IV, odpowiadających danemu, ściśle zdefiniowanemu rozpoznaniu. Dodatkowo cechuje się przewlekłością objawów, ma dobre rokowanie, choć wpływa negatywnie na jakość życia.

Czytaj więcej

Czynniki ryzyka raka jelita grubego i profilaktyka pierwotna

W Polsce w 2020 r. rak jelita grubego pod względem zachorowalności stanowił trzeci najczęstszy nowotwór zarówno u kobiet, jak i mężczyzn. Czynniki środowiskowe i styl życia mogą warunkować rozwój choroby nowotworowej aż w 90–95%. Głównym celem profilaktyki pierwotnej raka jelita grubego jest zapobieganie rozwojowi choroby, ze szczególnym naciskiem na unikanie czynników ryzyka oraz wzmacnianie organizmu, natomiast profilaktyka wtórna obejmuje przede wszystkim przeprowadzanie badań przesiewowych w celu wykrycia choroby na możliwie wczesnym etapie. Optymalizacja procesu leczenia nowotworów jelita grubego opiera się na kompleksowym podejściu do pacjenta oraz wielodyscyplinarnej współpracy specjalistów.

Czytaj więcej